# Prayer Time
1 Fajr 06:45
2 Dhuhr 02:00
3 Asr 05:15
4 Maghrib At Sunset
5 Isha 09:00
6 JumuahKhutbah 1:25
7 JumuahPrayer 02:00