# Prayer Time
1 Fajr 06:00
2 Dhuhr 13:00
3 Asr 15:30
4 Maghrib 17:30
5 Isha 19:30

Jumuah

6 First
Khutbah
12:25 Second
Khutbah
13:45