# Prayer Time
1 Fajr 06:30
2 Dhuhr 13:00
3 Asr 15:45
4 Maghrib 17:40
5 Isha 19:30

Jumuah

6 First
Khutbah
12:25 Second
Khutbah
13:45